Sposoby płatności

 

1) gotówka przy odbiorze

2) przelew tradycyjny

3) płatność kartą online 

- W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. oraz PayU

- Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- Lista obsługiwanych kart płatniczych ( wykaz )

 

 

 

 

 

Regulamin płatności PayU

 

§ 1
Zasady świadczenia usługi

1. Regulamin określa warunki i zasady płatności za faktury poprzez stronę internetową www.nogame.pl na rzecz CR Capital Spółka Komandytowa zwanego dalej Sprzedającym z siedzibą w Krakowie : 

CR Capital Sp. Kom
30-074 Kraków

ul. Kazimierza Wielkiego 41

2. Podmiotem świadczącym usługę PayU, zwaną dalej „Usługą PayU” na rzecz Użytkowników jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, zwana dalej „Operatorem płatności”. Operator płatności realizując Usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.). Organem sprawującym nadzór nad Operatorem płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego.

3. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

4. Każda osoba dokonująca płatności za faktury (zwana dalej Klientem, Kupującym, Użytkownikiem) na stronie www rzecz CR Capital  jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

5. W momencie opłacania faktury, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 2
Usługa PAYU dla kupujących

1. Operator płatności świadcząc Usługę PayU na rzecz Kupującego dokonuje przekazania otrzymanych środków na rachunek płatniczy Sprzedającego nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Operatora płatności zlecenia płatniczego od Kupującego. Otrzymanie zlecenia płatniczego przez Operatora płatności następuje w dniu, w którym rachunek bankowy Operatora płatności został uznany kwotą wynikającą z przelewu dokonanego przez Kupującego.

2. Operator płatności świadczy Usługę PayU na podstawie złożonego przez Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym Kupujący wskazuje osobę Sprzedającego (możliwe jest jednoczesne złożenie wielu zleceń płatniczych poprzez wskazanie wielu Sprzedających), kwotę wpłaty oraz tytuł prawny do dokonania wpłaty. Brak wymaganej wpłaty w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku powoduje automatyczne unieważnienie zlecenia.
              

§ 3 
Usługa PAYU dla sprzedających

1. Operator płatności świadcząc usługę PayU na rzecz CR Capital (zwanego dalej Sprzedającym) prowadzi rachunek płatniczy Sprzedającego oraz na zlecenie Sprzedającego dokonuje przekazania środków zgromadzonych na rachunku płatniczym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego lub przekazem pocztowym z zastrzeżeniem art. 2. Usługa PayU dla Sprzedającego powadzona jest na podstawie umowy ramowej, której postanowienia zawarte są w niniejszym regulaminie.
              

§ 4 
Sposoby płatności za towary

1. W ramach Usługi PayU Operator płatności obsługuje:

a. płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,

b. płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych,

c. płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym,

d. płatności dokonywane za pomocą innych metod udostępnionych przez Operatora płatności, umożliwiających spłatę zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających.

2. Wykaz form płatności udostępnionych w ramach Usługi Płatności Kartami Płatniczymi:

Karty organizacji Visa:
– kredytowe i z odroczoną płatnością
– debetowe
– biznesowe

Karty organizacji MasterCard:
– kredytowe i z odroczoną płatnością
– debetowe
– biznesowe
– kredytowe
– debetowe
– biznesowe
– Maestro
              

§ 5
Prywatność i poufność

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Operator płatności. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez Operatora płatności, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Operatora płatności i podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z Usługi PayU nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Operator płatności zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w przepisach prawa pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Operatora płatności poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

5. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników strony www.nogame.pl są przetwarzane przez Sprzedającego. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia płatności za usługę i tylko w takim celu będą wykorzystywane.

6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

7. Klient zobowiązany jest chronić poufność identyfikatora oraz pinu użytkownika, które wykorzystuje na stronie www.nogame.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie identyfikatora i pinu i umożliwienie korzystania ze strony www przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu identyfikatora i pinu lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie Sprzedającego o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
              

§ 6 
Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Operatora płatności lub elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej PayU: http://www.payu.pl.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Operator płatności rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Użytkownik wyraża zgodę, na to by odpowiedź na reklamację wysyłana została na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator płatności może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta.

5. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem płatności, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii
związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami oraz instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie Operatora płatności, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć Operatorowi płatności, kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Użytkownik zrealizował płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem usługi, w tym: kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi. Użytkownik zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty realizacji.

 

płatnosci

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl